Pilgerdag an Oktav

 
Donneschdeg, 14 Mee 2020 
Lokalitéit Kiiischpelt

 

No Uewen