Pilgerdag an Oktav

 
Donneschdeg, 23 Mee 2019 
Lokalitéit Kiiischpelt

 

No Uewen