Kiermes zu Alschënt

 
Sonndeg, 19 Mee 2019 
Lokalitéit Alschënt + Drauffelt

 

No Uewen